web analytics

एकमा टीसन प लालपुर आ भरहोपुर के लड़िकन का बीच मारपीट

छपरा-सिवान रेलखंड के एकमा टीसन प बुध का दिने कवनो बात प लालपुर आ भरहोपुर गाँव के लड़िकन का बीच मारपीट हो गइल. एह मारपीट में पाँच छह गो लड़िका घवाहिल हो गइले. जानकारी पवते एकमा पुलिस टीसन प चहुँपल बाकि तबले मारपीट करे वाला खसक गइल रहले. बतावल जात बा कि एह लड़िकन का … Read more

Loading