Go to ...
RSS Feed

सम्मानित लोगन के पूरा सूची

2017 में पद्म पुरस्कारन से सम्मानित लोगन के पूरा सूची

एह साल 2017 में पद्म पुरस्कारन से सम्मानित लोगन के पूरा सूची पद्म विभूषण – मुरली मनोहर जोशी (सार्वजनिक सेवा) शरद पवार (सार्वजनिक सेवा) महाराष्ट्र, येसुदास (संगीत) केरल, पी एस संगमा(सार्वजनिक सेवा) मरोणपरांत, मेघालय, सुदंरलाल पटवा(सार्वजनिक सेवा) मध्यप्रदेश, सद्गुरु जग्गी वासुदेव (अध्यात्म) तमिलनाडु,उ ड्डपी रामचंद्र राव (विज्ञान अउर इंजीनियरिंग) कर्नाटक। पद्म भूषण- विश्व मोहन भट्ट(संगीत)